شاخه های استانی

شاخه های استانی
انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره  وبازرسین انجمن ام اس استان کردستان 
 
انتخابات اعضای هیئت مدیره جدید و بازرسین  با حضور نمایندگان استانداری و دفتر امور اجتماعی علوم پزشکی،خانه خیرین ،نماینده سازمانهای مردم نهاد ، همچنین خیرین و اعضاء انجمن ام اس استان کردستان درتاریخ  ۹۷/۴/۱۴ در محل سالن اجتماعات انجمن برگزارگردید که نتیجه آن به شرح زیر میباشد..
 
 اعضای اصلی  هیئت مدیره به ترتیب بیشترین آراءمکتسبه:
۱ _خانم سوسن لطفی                 
۲_خانم کبری غفاری                    
۳_آقای دکتر رضا سلطانی           
۴_خانم دکتر پریا حسین پناهی   
۵-خانم دکتر فرزانه کریمیان        
 
اعضاء علل البدل هیئت مدیره:
۶- خانم دکتر نگین آزاد پور         
۷-آقای محمد حبیبی                   
 
بازرسین:
۱_ آقای نجم الدین صادقی        
۲_آقای امید جواهری