اعضای هیات مدیره

اعضای هیات امنا:

 1. محسن آسایش
 2. دکتر حسین آل یاسین
 3. منوچهر اسدپور اقبالی
 4. دکتر رضا تقی پور انوری
 5. دکتر امیرحسین حاجی ترخانی
 6. دکتر علی حاجی خانی
 7. دکتر رحمت اله حافظی
 8. دکتر محمدحسین حریرچیان
 9. محسن چینی فروشان
 10. دکتر سید محمدصادق خرازی
 11. شفیقه رهیده
 12. دکترجواد سعید تهرانی
 13. دکتر هژیر سیکارودی
 14. دکتر محمدعلی صحراییان
 15. دکتر محمد حسین صنعتی
 16. دکتر فرهاد فرجام
 17. مهدی فیروزان
 18. مجید قمی
 19. دکتر حسین کاظمینی
 20. سید محمود سیدحسین علاقبند
 21. دکتر جمشید لطفی
 22. احمد مسجد جامعی
 23. علی محمد مختاری
 24. فاطمه نیا
 25. حمیدرضا هاشم نیا

اعضای هیئت مدیره:

 1. دکتر جمشید لطفی(رئیس هیئت مدیره)
 2. دکترمحمدعلی صحراییان(نایب رئیس هیات مدیره)
 3. فاطمه نیا(عضو هیات مدیره)
 4. مجید قمی (عضو هیات مدیره)
 5. دکتر رحمت اله حافظی(عضو هیات مدیره)
 6. دکتر هژیرسیکارودی(عضو هیات مدیره)
 7. دکتر علی حاجی خانی(عضو هیات مدیره)

مدیرعامل

عبدالحسین هوشمند