آرشیو فرهنگ و هنر

راننده اتوبوس

آرشیو فرهنگ و هنر

کوکاکولا

آرشیو فرهنگ و هنر

گردنبند

آرشیو فرهنگ و هنر

تقدیر و نگرش

آرشیو فرهنگ و هنر

پادشاه و جایزه بزرگ

آرشیو فرهنگ و هنر

پسر 25 ساله

آرشیو فرهنگ و هنر

روزی که امیرکبیر گریست

آرشیو فرهنگ و هنر

مناجات گنجشک با خدا

آرشیو فرهنگ و هنر

حضرت سلیمان و مورچه

آرشیو فرهنگ و هنر

زن و مرد جوان

آرشیو فرهنگ و هنر

کشتی شکسته

آرشیو فرهنگ و هنر

تاجر و ماهیگیر

آرشیو فرهنگ و هنر