همیاری با انجمن

انجمن ام اس ایران غیرانتفاعی است و با اهداف حمایتی-آموزشی و پژوهشی فعالیت دارد این انجمن پذیرای هرگونه طرح و پیشنهاد مفید شما جهت تحقق اهداف و خدمات

شایسته تر به بیماران می باشد .

 

 جهت کمک به انجمن و مشاهده شماره حسابها اینجا کلیک نمایید.