مسیرهای کمک به انجمن

مسیرهای کمک به انجمن

کمکهای نقدی

انجمن ام اس ایران غیرانتفاعی است و با اهداف حمایتی-آموزشی و پژوهشی فعالیت دارد این انجمن پذیرای هرگونه طرح و پیشنهاد مفید شما جهت تحقق اهداف و خدمات  شایسته تر به بیماران می باشد

کمک آنلاین : 

https://link2pay.ir/pay/MS

کد های دستوری : 


2223#*780*

2223#*4*733* 

 واریز از طریق اپلیکیشن آپ ،تاپ و سکه 

 شماره حساب ها:

شماره حساب 0100449389003 بانک صادرات شعبه وصال شیرازی

شماره حساب 1414 بانک شهر

شماره حساب 6254194274 بانک ملت

شماره حساب 0216793716009 بانک ملی

شماره کارت: 5971-9014-6919-6037 بانک صادرات

Date

18 بهمن 1399

Tags

کمک های نقدی