17 کنگره بین المللی ام اس

17 کنگره بین المللی ام اس

هفدهمین کنگره بین المللی ام اس

تاریخ برگزاری 1ول تا سوم بهمن ماه 1399

هتل پارسیان آزادی

دبیرعلمی :سرکار خانم دکتر رویا ابوالفضلی

Date

15 بهمن 1399

Tags

کنگره های پیشین