اعضای هیات مدیره

 

اعضای هئیت موسس :

 • دکتر جمشید لطفی
 • دکتر هژیر سیکارودی
 • علی کاظمینی
 • فاطمه نیا
 • عبدالعلی وطن دوست
 • منوچهر اسد پوراقبالی
 • دکتر حسین کاظمینی

اعضای هئیت امنا :

 • محسن آسایش
 • دکتر آل یاسین
 • منوجهر اسدپوراقبالی
 • دکتررضاتقی پورانوری
 • محسن چینی فروشان
 • دکترعلی حاجی خانی
 • دکتررحمت الله حافظی
 • دکترمحمد حسین حریرچیان
 • سیدمحمودحسینی علاقبند
 • دکترسیدمحمدصادق خرازی
 • دکترشفیقه رهیده
 • دکترجوادسعیدتهرانی
 • دکترهژیرسیکارودی
 • دکترمحمدعلی صحراییان
 • دکترحسین صنعتی
 • دکترحاج طرخانی
 • دکترفرهاد فرجام
 • مهدی فیروزان
 • مجیدقمی
 • دکترحسین کاظمینی
 • دکترجمشیدلطفی
 • علی محمد مختاری
 • احمد مسجدجامعی
 • فاطمه نیا
 • حمیدرضاهاشم نیا
 •  

اعضای هیات مدیره :

 • دکتر جمشید لطفی
 • دکتر محمد علی صحراییان
 • مجید قمی
 • دکتررضاتقی پورانوری
 • دکتر رحمت اله حافظی

 اعضای علی البدل:

 • دکتر هژیر سیکارودی
 • خانم فاطمه نیا

 بازرس:

 • جناب آقای چوداریان(بازرس اصلی)
 • سید محمودحسینی علاقبند(بازرس علی البدل)

مدیر عامل :

 • عبدالحسین هوشمند