اعضاء هیات مدیره

⁠ترمیم میلین برای درمان MS

⁠ترمیم میلین برای درمان MS

⁠ترمیم میلین برای درمان MS
یک مطالعه نشان میدهد ممکن است روش بهتری برای ترمیم میلین آسیب دیده وجود داشته باشد که منجر به درمان های جدیدی برای بیماری ام اس شود. داده ها نشان داد که مسدود کردن پروتئین اسفنگومیلین هیدرولاز اسفنگومیلیناز خنثی 2 یا nSMase2 میتواند کیفیت میلین رشته های سلول عصبی اطراف را بهبود بخشد و ساختار آن را تثبیت کند. nSMase2 مسئول تجزیه اسفنگومیلین است که نوعی مولکول چربی (چربی) در آن غلاف میلین محافظ است.
اکثر افراد مبتلا به ام اس نوع (RRMS)، نوعی از ام اس متناوب دارای دوره های حاد تخلیه میلین زدایی هستند. RRMS ممکن است به MS پیشرونده ثانویه (SPMS) تبدیل شود که در آن زوال عصبی پیشرونده رخ میدهد و میلین دیگر نمی تواند خود را ترمیم کند. اکنون تیمی به سرپرستی محققان جان هاپکینز پیشنهاد کردند که استفاده از برخی ترکیبات ممکن است از تکامل RRMS به SPMS جلوگیری کند.
طی آزمایشات متعدد مشخص شد که حذف ژنتیکی nSMase2 در الیگودندروسیت های میلین کننده میزان سرامید را عادی کرده و ضخامت و تراکم میلین را افزایش میدهد، بنابراین ساختار آکسوهای ریملین شده را تثبیت میکند. این نتایج نشان می دهد که مهار nSMase2 می تواند کیفیت میلین را بهبود بخشد و ساختار را تثبیت کند.

Date

05 آبان 1399

Tags

ام اس