1395-06-13 09:24
تاریخچه روز جهانی معلولین
بخشی از هر جامعه را افراد دارای ناتوانی تشکیل می دهند. افرادی که ممکن است بطور مادرزادی ، بر اثر بیماری ، حادثه و ... دچار معلولیت گردیده و قسمتی از توانایی های خود را از دست داده اند.

 

 

بخشی از هر جامعه را افراد دارای ناتوانی تشکیل می دهند. افرادی که ممکن است بطور مادرزادی ، بر اثر بیماری ، حادثه و ... دچار معلولیت گردیده و قسمتی از توانایی های خود را از دست داده اند. بر اساس آمار موجود در حال حاضر حدود ده درصد از کل جامعه ساکنان کره زمین را افراد دارای ناتوان تشکیل می دهند و پیش بینی می شود در هزاره سوم به حدود 13 درصد برسد. باید به این باور برسیم که درصدی از جامعه نیز به نوعی درگیر موضوع ناتوانی و تبعات آن می باشند. ضرورت برنامه ریزی جهت رفع مشکلات افراد دارای ناتوان موجب افزایش کیفیت زندگی آنان خواهد بود که در این ارتباط واژه مساوی سازی فرصتها که یک نگاه جدید در موضوع ناتوانی می باشد . از مجموعه ای همچون آموزش، بهداشت ، ارتباطات، مسکن ، اقتصاد و .. را شامل می شود. بدین ترتیب که شرایط جامعه را گونه ای مهیا سازیم که همه احاد جامعه چه افرادی که دارای ناتوانی می باشند و چه افراد عادی جامعه بطور یکسان امکان بهره مندی از همه مواهب جامعه برخوردار گردند. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 از گامهای نخستین برای رسیدن انسانها به حقوق برابر در سطح بین المللی است . این اعلامیه ضمن در نظر داشتن حیثیت افراد بر حقوق برابر انسانها تاکید دارد. این اعلامیه به صراحت اعلام میدارد که همه افراد با هر رنگ ، نژاد ، جنس ، زبان و موقعیت بدون هیچگونه تمایزی از تمام حقوق و آزادهای ذکر شده در این اعلامیه برخوردارند.

روز جهانی معلولین که در سال 1992 میلادی از طرف سازمان ملل متحد اعلام گردیده است . هدف از این اقدام ارتقاء آگاهی جهانیان درباره موضوعات مربوط به معلولین است . در سالهای اخیر اقدامات موثری در شناساندن مشکلات و معرفی این افراد صورت پذیرفته است . بعنوان مثال اعلام سال 1981 میلادی بعنوان سال جهانی معلولین توسط مجمع عمومی سازمان ملل اعلام گردیده است . همچنین فاصله سالهای 1992-1983 میلادی بعنوان دهه جهانی معلولین نامگذاری گردید، تا بدین وسیله ضمن اطلاع رسانی به جامعه نسبت به حضور فعالانه معلولین در زندگی اجتماعی پیشرفت آنها در همه زمینه ها مهیا گردد . قانون برنامه جهانی در ارتباط با معلولین که در سال 1982 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحدد به تصویب رسید برنامه ریزی ملی جهت معلولین را فراهم نمود. در سال 1993 قوانین استاندارد در زمینه برابر سازی فرصتهای زندگی برای افراد دارای معلولیت را تصویب نمود. روز جهانی معلولان فرصتی است که جامعه، دولت مردان، سازمان های غیردولتی و ... همه، همه قدری بیشتر تامل نمایند و شرایط جامعه را گونه ای فراهم نمایند که بتوان از توانمندیهای افراد دارای ناتوان بهره جستو آنان را در امور جامعه بیشتر مشارکت داد و امکان ادغام آنان در فعالیت ها جامعه میسر گردد. نام نهادن روز سوم دسامبر هر سال بعنوان روزجهانیمعلولانکه در خواست آن در 16 دسامبر 1992 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به دولت ها ارائه گردید، از مهم ترین و ماندگارترین اقدام در جهت یاد داشتن حقوق افراد دارای معلولیت است که هر ساله از طرف سازمان ملل متحدد به منظور تاکید در فعالیت های خاص از طرف دولت ها شعاری را اعلام می دارد. بعنوان مثال سال 2000 تامین کار در زمینه فناوری اطلاعات مهم- سال 2001 ( مشارکت کامل و برابری) سال 2002 ( زندگی مستقل پایدار و قابل تحمل) سال 2003 ( صدای خودمان) سال 2004 (هیچ چیز درباره ما بدون ما قابل قبول نیست) سال 2005( حقوق افراد معلول اقدام در جهت توسعه) سال 2008( منزلت و عدالت برای همه) سال2009( اهداف توسعه هزاره را فراگیر کنیم) (افراد دارای ناتوانی و جوامعشون را در سراسر جهان قدرتمند سازیم) سال 2010 ( انجام تعهدات تا سال 2015 و پس از آن، توجه به ناتوانی را در اهداف توسعه هزاره به یک جریان غالب تبدیل کنیم . 2011(با هم برای دنیایی بهتر برای همه شرکت دادن افراد دارای ناتوانی در توسعه) 2012(از بین بردن موانع برای ایجاد جامعه فراگیر و قابل دسترس برای همه) سال 2013( موانع را برداریم درها را باز کنیم برای ایجاد جامعه ای فراگیر و متعلق به همه) سال 2014 با شعار ( توسعه پایدار : نوید فن آوری)

تقریباً تجربه طولانی از چگونگی برگزاری روز جهانی در سال های اخیر حاصل گردیده است. حال با تامل بیشتر و برگزاری نشستهایی از اقدامات حاصل شده در بهبود زندگی افراد ناتوان ، قوت و ضعف فعالیتها در این مدت مورد نقد و بررسی قرار گیرد و اینکه چقدر متولیان توانسته اند قوانین بین المللی و ملی را اجرایی نمایند و نسبت به برنامه ریزی آینده این افراد اقدامات موثریرا به اجرا درآوردند.

پیشنهاد میگردد متولیان امورتوانبخشی کشور نیز در راستای شعار جهانی یک شعار بومی که امکان بررسی کمی و کیفی نتیجه کار در پایان سال را بهمراه داشته باشد ، اعلام نمایند.

-       ارائه گزارشات سالانه در خصوص چگونگی اجرایی شدن قوانین موجود در خصوص افراد دارای ناتوانی (همچون مناسب سازی، اشتغال و ... ) جهت اطلاع جامعه

-       تقویت ارائه خدمات در منزل برای افراد دارای ناتوانی که امکان استفاده از واحدهای توانبخشی را ندارندو توسعه توانبخشی مبتنی بر جامعه در سطوح شهری و روستایی

-       تقویت سیستم حمل و نقل ویژه افراد دارای ناتوانی

-       در اختیار قرار دادن وسایل کمک توانبخشی به افراد دارای ناتوانی

-       اجرای کامل قوانین داخلی همچون مناسب سازی،جامع حمایت از حقوق معلولان ، اشتغال،بازنشستگی و .........

ابوالقاسم نجفی

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

نظر شما