1396-07-22 11:01
خلیج همیشه فارس
خلیج همیشه فارس

هیچ وقت دولتی نمیتواند با تحریف نام زیبای خلیج فارس به مقاصد شومش برسد
خلیج فارس و سرزمین پارس همیشه جاودان خواهد بود و خار چشم دشمنانش است.

نظر شما