1396-07-29 09:52
پرداخت هزینه‌‌های گزاف بابت درمان/مسئولان دین خود را به بیماران نادر ادا کنند
پرداخت هزینه‌‌های گزاف بابت درمان/مسئولان دین خود را به بیماران نادر ادا کنند

پرداخت هزینه‌‌های گزاف بابت درمان/مسئولان دین خود را به بیماران نادر ادا کنند

نظر شما