1396-08-09 10:45
نتایج فاز نهایی مطالعه داروی خوراکی #ازانیمود ارایه شد.
تاثیر این دارو بر روی بیماری مشابه #فینگولیمود است با این تفاوت که اختصاصی تر عمل کرده و عوارض ان به ویژه عوارض قلبی از فینگولیمود بسیار کمتر است...

نتایج فاز نهایی مطالعه داروی خوراکی #ازانیمود ارایه شد.

 تاثیر این دارو بر روی بیماری مشابه #فینگولیمود است با این تفاوت که اختصاصی تر عمل کرده و عوارض ان به ویژه عوارض قلبی از فینگولیمود بسیار کمتر است. نتایج مطالعه به سازمانهای تایید دارو در امریکا و اروپا فرستاده میشود و امید این است که اگر این دارو تایید شود دیگر نیاز به بستری شدن در بیمارستان برای شش ساعت اول مانند فینگولیمود نداشته باشد و این دارو بتواند جایگزین فینگولیمود با همان تاثیر و بدون عوارض بر ضربان قلب و ریه باشد.

(به نقل از کانال دکتر عظیمی)

نظر شما