1396-08-09 10:50
دوش گرفتن با آب سرد، دوره نقاهت بیماری را کاهش می‌دهد
افته‌های مطالعاتی جدید نشان می‌دهند افرادی که دوش آب سرد صبحگاهی را در برنامه روزانه خود قرار داده‌اند، به طور چشمگیری زودتر دوران نقاهت بیماری را پیشت سر می‌گذارند....

دوش گرفتن با آب سرد، دوره نقاهت بیماری را کاهش می‌دهد

نظر شما