1396-12-07 21:36
پيشنهاد ويژه اعضاء محترم انجمن ام اس
فقط با 68.670 تومان هزينه ى اشتراك ساليانه ى يك كارت ، در طرح خانوادگى ما به تعداد اعضاى خانواده ، بنام هريك كارت دريافت ميكنيد بدون محدوديت در تعداد استفاده در سال

 نام و شماره تماس و شهر خود را برايمان تلگرام كنيد .
@lotfim4
@mirhoseini

 09128303168
 

نظر شما