1393-09-01 12:38

بسمه تعالي

قابل توجه علاقمندان به امور پژوهشي در حوزه ام اس
با سلام
شورای پژوهشي انجمن ام اس ایران در نظر دارد اولویت های پژوهشی در حوزه ام اس را تعیین نماید. لذا از
جنابعالی تقاضا دارد 5 مورد از عناوین پژوهشی مورد نظر و نیاز را به ترتیب اهمیت از 1 تا 5 اعلام فرمایید. لطفا" توجه
داشته باشید. که هر عنوان پژوهشی باید. در برگیرنده یک مسئله و مشکل اساسی در حوزه ام اس باشد

قبلا" از همکاری جنابعالي کمال تشکر را دارد

-1
-2
-3
-4
-5
لطفا حداکثر تا تاریخ93/9/30 عناوین مورد نظر را به شماره نمابر66499514یا به پست الکترونیکی

info@iranms.ir

ارسال فرمایید  .

برای دریافت فرم اینجا را کلیک کنید.

دبیرخانه شورای پژوهشي
انجمن ام اس ایران.

نظر شما