1393-11-04 09:56

بسمه تعالی

پیرو اطلاعیه قبلی به اطلاع اعضای محترم انجمن ام اس ایران که جهت کلاس و مسابقه دارت روز شنبه93/11/11 از ساعت 9 صبح در محل انجمن ام اس ایران برگزار می گردد.

حضور به موقع شرکت کنندگان موجب تشکر است

کمیته ورزش انجمن ام اس ایران

نظر شما