1393-11-06 09:10

بسمه تعالی

نتایج مسابقه شطرنج

 

مسابقه شطرنج بین اعضای انجمن ام اس ایران در روز سه شنبه مورخ 30/10/93 با حضور جمعی از اعضای انجمن و با همکاری هیئت شطرنج استان تهران در محل انجمن ام اس برگزار گردید وپس از انجام پنج دوره مسابقه بصورت نیمه سریع نتایجذیل به دست آمد.

در قسمت خواهران:

نفراول خانم اشرف السادات میر شجاعی

نفردوم خانم مریم سرافزار

نفرسوم خانم فائزه کیلانی

در قسمت برادران:

نفر اول آقای نوید صلاحی

نفر دوم آقای حسین پیراسته

نفر سوم آقای علی محمدی

کمیته ورزش انجمن ام اس ایران

4/11/93            

           

نظر شما