1393-11-12 14:38

بسمه تعالی

نتایج مسابقه دارت

از طرف کمیته ورزش انجمن ام اس ایران یکدوره مسابقه دارت در تاریخ 11 بهمن ماه 1393 با همکاری انجمن دارت ایران بین تعدادی از اعضای انجمن ام اس برگزار و نتایج آن به شرح ذیل اعلام گردید:

در قسمت خواهران:

نفر اول خانم زهرا فرسمانه با 133 امتیاز

نفر دوم خانم مریم سرافزار با 124 امتیاز

نفر سوم خانم شهره افشار پور با 115 امتیاز

 

در قسمت برادران:

نفر اول آقای سعید هاشمی با 187 امتیاز

نفر دوم آقای حسین پیراسته با 168 امتیاز

نفر سوم آقای هاشم میرانی با 120 امتیاز

کمیته ورزش انجمن ام اس ایران 11/11/93

نظر شما