1394-08-06 14:09
آزمایشگاه قلهک

بسمه تعالــــــــــی

برابر تفاهم انجام یافته با آزمایشگاه قلهک به آدرس خ شریعتی – ایستگاه متروی قلهک کلیه بیماران اعضای انجمن ام اس ایران و خانواده درجه یک آنان می توانند با ارائه کارت عضویت و دفترچه بیمه بدون پرداخت فرانشیز(رایگان) و همچنین مواردی که جزء تعرفه بیمه ای نمی باشند و بصورت آزاد انجام می گردد با 40% تخفیف به آنان ارائه خدمت انجام می شود

شماره تماس:22600413.

 

                                                                                                          

انجمن ام اس ایران

نظرات

1395-02-18 23:28
Precisely the simplest way to find the ssh important to the site the actual iPad with no delivering this?

نظر شما