درمان ام اس

   درحال حاضربیماری ام اس علاج قطعی ندارداماروش های درمانی متفاوتی وجودداردکه قادرندسیربیماری راکند کنند، حملات بیماری را

درمان نمایند، علائم بیماری را کنترل کنند و در مجموع عملکرد فرد را بهبود بخشند.

ازآن جاکه درجریان بیماری ام اس ممکن است مشکلات گوناگونی روی دهدکه هریک درحیطه تخصصی گروهی خاص ازمتخصصین می

گنجد،درواقع مدیریت ام اس یک مدیریت چندجانبه واصطلاحاً "کار تیمی" است وهرعضوی ازاین تیم به روش خودگوشه ای ازمشکل

فردمبتلارامدیریت می کند.دربرخی مراکزدنیاهمه اعضاء تیم مذکوردریک مرکزحضوردارندوفردمبتلابه ام اس بامراجعه به همان مرکزمی

تواندباهریک ازآن هامشکل خود را درمیان بگذارداماتعدادچنین مراکزی دردنیازیادنیست ودراغلب مواردپزشک معالج فردرابه سایرتخصص ها در

مکانی متفاوت ارجاع میدهد.درچنین تیمی،رهبر،متخصص بیماری های مغزواعصاب است واوست که بیماری را تشخیص می دهد، استراتژی

درمان را انتخاب می کند و بین اعضاء مختلف تیم هماهنگی برقرار می نماید.