کمکهای غیرنقدی

پایه و اساس شکل گیری سازمان های مردم نهاد وجود وجدان های آگاه و بیدار در جامعه و اقشار مختلف مردم برای پرکردن خلاء هایی است که دولت ها وحکومت ها از پرکردن آن ناتوانند و این ناتوانی موجب ایجاد صدمه به بخشی ازپیکره جامعه شده  است. به عبارت دیگر مردم برای کمک به یکدیگر برمی خیزند وازسرمایه های مادی ومعنوی خود مایه می گذارند  تا آسیب های وارده به گروهی از میان خود را ترمیم کنند و حتی از توسعه این آسیب ها پیشگیری نمایند. بنابراین  مهم ترین اصل دراین  سازمانها اتکا به مردم است وهرگاه جلب مشارکت اقشار مختلف به نحو احسن انجام شود موجبات قوام  و پایداری سازمان های مزبور فراهم می گردد.انجمن ام اس ایران هم یکی از این سازمان هاست که قصددارد باتکی ه بر مشارکت نسبت به مدرنیزه نمودن وسازمان دهی نوین وبه کارگیری حداکثری ازتوانایی های افرادمختلف حقیقی و حقوقی اقدام نماید .