هفدهمین کنگره بین المللی ام اس

سخن دبیر علمی هفدهمين كنگره MS ايران


به نام ایزد هستی بخش


ضمن آرزوی سلامتی برای جامعه پزشکی و دانشگاهی ایران، علی رغم پاندمی کووید 19 با افتخار به استحضارمی‌رساند که هفدهمین کنگره بین المللی MS ایران با همکاری انجمن MS و مرکز تحقیقات MS دانشگاه علوم پزشکی تهران و ساير دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ ١ لغایت ٣ بهمن ماه ١٣٩٩ در تهران به صورت virtual برگزار خواهد شد.
 متاسفانه در سال اخير، پاندمى كوويد 19 منجر به صدمات وخسارات فراوان در دنيا وتاثيرات جدى بر سلامت جامعه انسانى شده است و در واقع ما قرار است در بطن اين تحول بسيار مهم قرن بیست و یکم، اين همايش وخيزش علمى را براى ارتقا سطح علمى ودانش MS ارایه کنیم و با وجود تمام دشواری های این راه نوین، امیدواریم که بتوانیم با همکاری جامعه نورولوژی و كميته علمى و اجرايي انجمن MS ايران ازعهده برگزاری آن به بهترین حالت برآییم.
پیشاپیش قدردان همراهى شما و پذيراى هرگونه پيشنهاد ارسالى به دبيرخانه كنگره براى بهتر برگزار شدن آن هستيم.
اهداف اصلى همايش شامل موارد زير مى باشند :
١- آشنایی با داروهای جدید MS ونحوه switching وmanagement  در درمان MS
٢-اشنايي با گايد لاين هاى جديد در تشخيص ودرمان وكنترل بيمارى MS 
٣- مروری بر تازه های تشخیصی و درمان بیماری NMOSD وMOG associated disorders 
٤- مروری بر تشخيص هاى افتراقى MS و آنسفالیت های اتو ايمون وMS mimickers 
٥- آشنایی با روشهای تشخیصی جديد تصویر برداری وOCT وبيوماركرها در MS
٦- مروری بر اقدامات نوين توانبخشی و باز توانی ودرمانهاى سمپتوماتيك بیماران MS
٧- مروری بر تازه های تشخیصی و درمانی MS کودکان 

دكتر رويا ابوالفضلى 
دبير علمى هفدهمين كنگره MS ايران
١ لغایت ٣ بهمن ماه ۹۹