تصاویری از برگزاری هجدهمین کنگره

هجدهمین کنگره بین المللی ام اس

لینکهای ورود .......

هجدهمین کنگره بین المللی ام اس

کلیپ هجدهمین کنگره بین المللی ام اس ایران

هجدهمین کنگره بین المللی ام اس

کلیپ هجدهمین کنگره بین المللی ام اس

هجدهمین کنگره بین المللی ام اس

سخن دبیر

هجدهمین کنگره بین المللی ام اس