ماموریت و اهداف انجمن

 

اهداف انجمن عبارتند از:

الف: کلیات

حمایت از بیماران ام اس در تمام زمینه ها

ب: روش اجرای هدف

1-حمایتهای مالی و معنوی از بیماران و خانواده آنان ، تسهیل در امر درمان و کاهش هزینه ها از طریق هماهنگی با مراکز درمانی

2-آگاه سازی عموم مردم در مورد این بیماری از طریق نشریه ، بروشور ،خبرنامه ،تهیه فیلم

3-کمک به بیماران و افراد معلول جهت برخورداری از خدمات و مراقبتهای درمانی ،توانبخشی و سایر روش هایی که در بهبود این بیماری موثر می باشد.

4-کمک به انجام پژوهشهای اپیدمولوژی در ارتباط با روشهای پیشگیری، درمان ،توانبخشی و مراقبت از آنان با مجوز از وزارت بهداشت

5-کمک به ایجاد واحدهای فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی، آموزش توانبخشی ، واحدهای جامع توانبخشی و مشاوره توانبخشی و اشتغال برای بیماران

6-کمک و جذب کمک های نقدی ، غیرنقدی داخلی و خارجی در زمینه های مرتبط با اهداف

7-ارایه خدمات مشاوره ای با دستگاه های ذیربط در زمینه های مرتبط با اهداف

8-برگزاری همایش ها ، سمینار ، کارگاه های آموزشی ، کنگره های داخلی ، خارجی و ایجاد ارتباط با مجامع داخلی و خارجی بمنظور شناسایی و ارتقاء راههای پیشگیری از بیماری با هماهنگی مراجع ذیصلاح و ذیربط