اعضاء هیات مدیره

راه های حمایت از انجمن

راه های حمایت از انجمن

آسانترین مسیریاری:

کدهای دستوری : 


2223#*780*

2223#*4*733*


واریز از طریق اپلیکیشن آپ ،تاپ و سکه


شماره حساب ها:

شماره حساب 0100449389003 بانک صادرات شعبه وصال شیرازی

شماره حساب 1414 بانک شهر

شماره حساب 6254194274 بانک ملت

شماره حساب 0216793716009 بانک ملی

شماره کارت: 5971-9014-6919-6037 بانک صادرات

 

Date

27 خرداد 1399

Tags

راه های همیاری با انجمن