آیا میدانستید سلولهای لنفوسیت b  در بیماری ام اس بر علیه سیستم عصبی مرکزی وارد عمل میشوند؟